Algemene voorwaarden pretty baby spa

versie januari 2022

Maakt u een afspraak bij Pretty Baby Spa dan gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden.

Pretty Baby Spa is een spa voor baby’s. In de baby spa kunnen baby’s drijven (floaten) door middel van hydrotherapie in speciale jacuzzi’s waarbij er voor elke baby nieuw zuiver water voorzien wordt. De sessies kunnen worden aangevuld met een babymassage en/of baby yoga technieken. Daarnaast worden cursussen en workshops gegeven voor baby’s, peuters en ouder(s).

Pretty Baby Spa verleent geen medische (baby)massages. De baby spa is toegankelijk voor baby’s vanaf 0 tot 12 maanden, afhankelijk van het type arrangement.

1. Identiteit van de onderneming

Pretty Baby Spa
Zuiddijk 30
1501 CL Zaandam
Telefoonnummer: 06 21 61 31 33
Website: www.prettybabyspa.nl
E-mailadres: info@prettybabyspa.nl

KvK: 81038755
BTW-identificatienummer: NL003520964B36

2. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Annulering: alle vormen van beëindigen of ontbinden van de overeenkomst.
 • Bedenktijd: de termijn waarin de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 • Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst (op afstand) aangaat met de ondernemer.
 • Dag: kalenderdag.
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 • Offerte: elke aanbieding van Pretty Baby Spa die wordt gedaan aan de klant, naar aanleiding van een verzoek tot uitvoeren van een opdracht.
 • Onderneming: de rechtspersoon Pretty Baby Spa, gevestigd te Zaandam aan de Zuiddijk 30, die in haar hoedanigheid als baby spa diensten verleent en/of producten verkoopt aan de klanten.
 • Schriftelijk: alle communicatie tussen Pretty Baby Spa die betrekking heeft op de opdracht zowel elektronisch, via sociaal media of anderszins op schrift is gesteld. Op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

3. Toepasselijkheid

 • De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, diensten, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten geleverd door Pretty Baby Spa.
 • Alle aanbiedingen/offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Partijen sluiten toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of derden uit.

4. Tarieven

 • Alle tarieven die Pretty Baby Spa hanteert zijn in euro’s, inclusief BTW.
 • Alle tarieven die Pretty Baby Spa hanteert voor haar producten of diensten, die op de website of anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Pretty Baby Spa te allen tijde wijzigen.
 • Pretty Baby Spa behoudt zich het recht, zonder opgaaf van reden(en), de tarieven tussentijds aan te passen.
 • Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en/of typfouten. Voor de gevolgen van druk- en/ of typfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en/of typfouten is Pretty Baby Spa niet verplicht het product of de dienst volgend de foutieve prijs te leveren.
 • Prijsverhogingen binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 • Pretty Baby Spa is niet verplicht voorafgaande aan de tariefsverhogingen deze kenbaar te maken aan de klanten.
 • Bij boekingen die telefonisch worden gemaakt, dient ten minste de helft van de prijs te worden aanbetaald.

5. Annuleren/ Te laat komen/ No-Show

 • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak per e-mail kosteloos worden geannuleerd/gewijzigd. Bij niet of niet tijdige annulering van de afspraak wordt het volledig bedrag in rekening gebracht. Dit geldt eveneens voor sessies die zijn geboekt met een cadeaubon of vouchers.
 • Bij tijdige annulering wordt een afspraak kosteloos verzet. U bent zelf verantwoordelijk voor het maken van een nieuwe afspraak.
 • Bij niet tijdige verschijning op de afspraak, zal de sessie ingekort worden, zodat de sessie van anderen niet wordt verstoord.
 • Bij 10 minuten te laat zijn bij een floatsessie, komt de afspraak automatisch te vervallen.
 • De klant dient minimaal 10 minuten voor de sessie aanwezig te zijn.
 • Klanten die zonder bericht niet komen opdagen worden genoteerd. De onderneming behoudt zich het recht voor deze klanten in het vervolg te weigeren.
 • Aanbetalingen worden niet teruggestort en worden ook niet uitgekeerd in de vorm van een cadeaubon. Noch is de aanbetaling overdraagbaar aan anderen.
 • Bij annulering van massages, sessies, cursussen en workshops gedaan door Pretty Baby Spa, wordt de door de klant betaalde bedrag, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen geretourneerd. De door de klant geleden schade als gevolg van derving van inkomsten of anderszins geleden schade, worden niet vergoed door Pretty Baby Spa.

6. Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 • Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 • Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verklaring. Het product mag niet worden uitgepakt of gebruikt. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • Indien de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Pretty Baby Spa. Het kenbaar maken dient de klant schriftelijk te doen. Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 5 dagen retour te sturen. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 • Indien de klant na afloop van de bovengenoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Pretty Baby Spa heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 • bij levering van diensten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 • Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de klant zich richten naar de door Pretty Baby Spa bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijk en duidelijke instructies.

Kosten ingeval van herroeping:

 • Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 • Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal Pretty Baby Spa dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door Pretty Baby Spa of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de klant is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 • Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de klant zelf is de klant aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

7. Deelname

 • Deelname aan alle activiteiten van Pretty Baby Spa zijn geheel voor eigen risico.
 • Baby’s dienen te allen tijde in de gaten gehouden door de ouder(s)/verzorger(s) waarvan ten minste één persoon ouder dan 18 jaar.
 • Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid van de baby.
 • Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor de toestemming van de gezaghebbende ouders.
 • Baby’s mogen na een vaccinatie de eerste 72 uur niet deelnemen aan een sessie. Ook mogen baby’s niet deelnemen bij hoge koorts, opgezwollen lymfeklieren of acute infecties. Ouder(s)/verzorger(s) zijn verplicht de onderneming correct en tijdig schriftelijk te informeren over de toestand en gezondheid van de baby.

8. Foto’s en/of video’s

 • Indien Pretty Baby Spa foto’s en/of video’s wil gebruiken, dan wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder(s)/verzorger(s).
 • Tijdens het bezoek mogen foto’s en video’s gemaakt worden met toestemming van Pretty Baby Spa.
 • Vanwege de privacy van andere bezoekers, is het niet toegestaan om hen ook vast te leggen.
 • Foto’s en/of video’s van werknemers van Pretty Baby Spa maken is verboden, tenzij daar uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven. Overigens is het verboden om foto’s en/of video’s van werknemers van Pretty Baby Spa te delen op sociale media zonder hun toestemming.

9. Cadeaubon/Rittenkaarten

 • Alleen cadeaubonnen aangekocht en geregistreerd bij Pretty Baby Spa kunnen als betaalmiddel worden gebruikt.
 • Cadeaubonnen zijn geldig voor maximaal één jaar na de datum van aankoop.
 • Op aangekochte cadeaubonnen, welke specifiek zijn verstuurd aan de klant (zowel fysiek als per e-mail) is geen herroepingsrecht, annulering of retournering van toepassing. De cadeaubonnen worden op naam uitgeschreven en zijn niet inwisselbaar voor contanten.
 • Cadeaubonnen zijn niet te combineren met kortingscodes.
 • Cadeaubonnen kunnen worden opgehaald bij Pretty Baby Spa of u kunt deze per post ontvangen. Ook kunnen cadeaubonnen online via de website worden besteld. Voor het ophalen van cadeaubonnen dienen klanten telefonisch of schriftelijk contact op te nemen met de onderneming. De kosten voor het verzenden zijn niet bij de prijs inbegrepen bij de bedragen.
 • Reproduceren van cadeaubonnen is verboden. Wanneer hier naar oordeel van Pretty Baby Spa sprake van zal zijn, zal aangifte worden gedaan.
 • Het is verboden om cadeaubonnen door te verkopen aan derden of deze voor commerciële doeleinden op welke wijze dan ook te verstrekken.
 • In geval van diefstal (waaronder ook het gebruik van de cadeaubon door onbevoegde derden) of verlies vindt geen vergoeding plaats.
 • Bij aanschaf van een rittenkaart, plan je de eerste afspraak zelf in. De overige 4 afspraken moeten worden door gepland. 
 • Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor het maken van vervolgafspraken. 
 • Is de rittenkaart niet volledig afgemaakt voordat de baby 1 jaar oud wordt, vervalt de rittenkaart. Er wordt geen geld teruggestort en de kaart is niet overdraagbaar aan derden. 

10. Geheimhouding/privacy

 • Pretty Baby Spa zal haar behandelingen naar haar beste inzicht en vermogen in overeenkomst met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • Persoonsgegevens die Pretty Baby Spa bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel en grondslag. Pretty Baby Spa houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • De klant zorgt dat alle gegevens die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor goede uitvoering van behandeling tijdig worden aangegeven.
 • Medicijngebruik, medische klachten of als een baby onder behandeling is bij een arts of specialist dan dient dit vóórafgaande aan de babymassage van een spa-sessie aangegeven te worden.
 • Overleg zo nodig met de arts of specialist alvorens een sessie bij Pretty Baby Spa wordt geboekt.
 • De klant is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid van zijn/haar baby.
 • Pretty Baby Spa noteert de persoonlijke gegevens voor enkel eigen gebruik en zal deze niet aan derden doorgeven.

De geheimhoudingsverplichting geldt niet indien:

 • Pretty Baby Spa verplicht is tot openbaarmaking op grond van de wet of een bindende uitspraak van de rechter of overheidsorgaan;
 • De informatie algemeen bekend wordt;
 • Pretty Baby Spa optreedt voor zichzelf in een juridische procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

11. Aansprakelijkheid

 • Pretty Baby Spa is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan Pretty Baby Spa kunnen worden toegerekend.
 • Pretty Baby Spa is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan doordat Pretty Baby Spa uitgegaan is van de door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, diëten, leefstijl, medicijngebruik, behandelingsgeschiedenis, medische geschiedenis en/of overmachtssituaties.
 • Pretty Baby Spa kan niet aansprakelijk gesteld worden voor allergische reacties, voor enig lichamelijk letsel of ongevallen ontstaan voor/tijdens/na deelneming aan een sessie.
 • Pretty Baby Spa is niet verantwoordelijk voor beschadigingen, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de klanten.
 • Indien Pretty Baby Spa aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid van Pretty Baby Spa beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de geleverde product/dienst. Althans tot dat gedeelte van de product/dienst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Pretty Baby Spa is tevens steeds beperkt tot het bedrag dat haar (beroeps)aansprakelijkheidsverzekeraar uitkeert, vermeerderd met het voor Pretty Baby Spa geldende eigen risico.
 • Pretty Baby Spa is uitsluitend aansprakelijk jegens de klant voor aan Pretty Baby Spa toerekenbare, directe schade. Iedere andere vorm van schade – in ieder geval gevolg-, letsel- en bedrijfsschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of indirecte schade – is uitgesloten.
 • Indien de klant binnen twee maanden na het ontdekken van eventuele schade de onderneming niet aansprakelijk heeft gesteld, komen alle rechten te vervallen.

12. Betalingsvoorwaarden

 • De klant is te allen tijde gehouden elke door Pretty Baby Spa ingediende factuur te voldoen. Dit kan contant, dan wel via IDeal, dan wel via betaalverzoek en per pin.
 • Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant in verzuim. De verplichtingen van Pretty Baby Spa tot het verlenen van diensten worden met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken, opgeschort dan wel beëindigd.

13. Copyright

 • Niets van de website mag gekopieerd worden. Alle rechten zijn voorbehouden aan Pretty Baby Spa.
 • Alle door Pretty Baby Spa verstrekte informatie en adviezen zijn uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt voor eigen doeleinde en mogen niet openbaar gemaakt worden, verveelvoudigd worden of ter kennis aan derden worden gebracht.
 • De auteursrechten van aangeboden en beschikbare workshops en readers berusten bij Pretty Baby Spa.

14. Klachtenregeling

 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen zeven dagen na constatering schriftelijk worden ingediend bij de onderneming.
 • Bij Pretty Baby Spa ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Pretty Baby Spa binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 • Bij klachten dient een klant zich allereerst te wenden tot Pretty Baby Spa.
 • Een klacht schort de verplichtingen door Pretty Baby Spa niet op, tenzij Pretty Baby Spa schriftelijk anders aangeeft.
 • Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Pretty Baby Spa, zal de geleverde product of dienst kosteloos worden vervangen.

15. Geschillenregeling en toepasselijk recht

 • Op de dienstverlening van Pretty Baby Spa is de klachtenregeling van toepassing.
 • Indien een klacht na behandeling conform de klachtenregeling niet is opgelost, kan deze aan de bevoegde rechtbank worden voorgelegd.
 • De rechtbank in het arrondissement van de vestigingsplaats van Pretty Baby Spa is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Pretty Baby Spa behoudt zichzelf het recht om een geschil aan een andere bevoegde rechter voor te leggen.
 • Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

16. Slot

 • Pretty Baby Spa is te allen tijde gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Eventuele wijzigingen van deze voorwaarden zijn dan ook steeds van toepassing.
 • De meest actuele versie van de voorwaarden is steeds vindbaar via de website van Pretty Baby Spa en op schrift in salon

Over ons

In onze unieke spa hebben ouders de gelegenheid om samen met hun baby te genieten van een heerlijk rustmoment.

Pretty Baby spa logo1

Contact

Telefoon: 06 21 61 31 33
Het best te bereiken via Whatsapp!

Wij werken alleen op afspraak. Bovenstaande tijden zijn een indicatie.
Wil je een cadeaubon ophalen? Stuur ons dan even van tevoren een Whatsapp bericht.

Winkelwagen